การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 - 18 ธันวาคม 2005, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 2
2008 exวรรณษาทิพย์ นิสภา, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและอิมัลซิไฟเออร์ของเลซิตินจากไหมอีรี่", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดสายของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลสในไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007