การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, "Antimicrobial activity of local medicinal plants: Tacca chantrieri & Linostoma pauciflorum", The 6th Princess Chulabhorn International Science Congress - The Interface of Chemistry and Biology in the "OMICS" Era : Environment & Health and drug Discovery, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย