การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้

Publish Year National Journal 1
2007 exชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย์", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2007, หน้า 179-185
Publish Year National Conference 2
2007 exชมนาถ เกิดคง, inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่4, 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
2006 inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 32, 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย