ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ

Publish Year International Conference 1
2008 exN. Kumpai, exS. Srijunthongsiri, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Changes in TPA parameters of tapioca starch gels containing alginate during storage", The 14th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai, China, , 19 - 23 ตุลาคม 2008, Shanghai, China สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMs Busarawan Chaiya, "Quality of cake prepared from wheat-tapioca flour blends", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 27 - 29 สิงหาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งและกระบวนการเตรียมข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง", Kasetsart University, 2012