โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exSankrit Tontan, "Development of calcium supplement from the bone of Nile Tilapia (Tilapia nilotica) ", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Process Development of Dried Lychee (Litchi chinensis Sonn.)", The 5th Bilateral Conference between NPUST and KU, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน