การสังเคราะห์เชื้อเพลิงจากก๊าซสังเคราะห์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 18Fe5Cu2K/ZSM-5", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย