การศึกษาสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟิกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถตรึงฟอร์มาลดีไฮด์ที่อุณหภูมิสูง