การผลิตเห็ดเผาะเพื่อการค้าในไม้โตเร็วและไม้ผลบางชนิด

Publish Year National Journal 1
2010 exสาวิตรี วีระเสถียร, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายูคาลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2010, หน้า 201-204
Publish Year National Conference 7
2011 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exมัญชนี เขียววิชัย, "ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะละกอพันธุ์เม็กซิโก-เกษตร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exประคองสิน กลั่นแก้ว, "การเจริญของผลมะละกอพันธุ์เม็กซิโก-เกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, รร. เอสดี เอเวนิล, บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, exยศกร สายสร้อย, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะละกอพันธุ์เม็กซิโกเกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, รร. เอสดี เอเวนิล, บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสาวิตรี วีระเสถียร, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายูคาลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exUraiporn Noppapun, "ชีววิทยาของดอกและการเจริญของผลพุทราพันธุ์บอมเปิ้ล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, exสาวิตรี วีระเสถียร, "วิธีการปลูกเชื้อและปริมาณเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญระพี ทองอินทร์, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.)จากตลาดไท", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย