การพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสเพื่อการตรวจหาเชื้อเลปโตสไปร่าในน้ำเชื้อโคและการตรวจเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อเลปโตสไปร่าในน้ำเชื้อโคที่ใช้สำหรับงานผสมเทียมของประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2006 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, exUavechanichkul, R.,, exPongpeng, P., exWirojwuthikul, S., , exSuwancharoen, D., "การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสามวิธีสกัดดีเอ็นเอจากน้ำเชื้อโคที่ทำให้ปนเปื้อนเชื้อเลปโตสไปร่าและการวิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ด้วยเทคนิคเจล อิเลคโตรโฟรีซิสสองแบบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพิสูจน์เชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อโรค โดยการใช้พีซีอาร์วิเคราะห์ยีน 16S rRNA", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32, 1 - 3 พฤศจิกายน 2006