การใช้ของเหลือทางอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบ้านทางเกษตรกรรมเป็นอาหารสัตว์น้ำ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2008 exBundit Yuangsoi, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Validated TLC-Densitometric Analysis for Determination of Carotenoids in Fancy Carp (Cyprinus carpio) Serum and the Application for Pharmacokinetic Parameter Assessment", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2008, หน้า 693-700
Publish Year National Conference 1
2006 exปุญมณี กาญจนวรกุล, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์อาหารในปลาดุกลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย