ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นบ้าน

Publish Year National Journal 1
2009 exจารุวรรณ เกษมสุข, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาปกสมุดบันทึกหุ้มด้วยผ้าพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 14-23
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Thai Wisdom in Native Textiles: Northern Thailand.", 14th Bienial International Congress of Asian Regional Association for Home Economics-Reorienting Human Capital in Home Economics: Meeting Current and Future Challlenges., 5 - 9 สิงหาคม 2007, Eastin มาเลเซีย