การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด EST เพื่อทำแผนที่โครโมโซมปลาดุกอุย

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, exChantapim Sukkorntong, "Microsatellite-centromere mapping in walking catfish Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) using gynogenetic diploids", AQUACULTURE RESEARCH, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 210-220
2010 inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, exดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, "Expression of four muscle proteins at different growth stages of Gunther's walking catfish Clarias macrocephalus", AQUACULTURE RESEARCH, ปีที่ 41, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2010, หน้า e144-e154
2008 exSukkorntong, Chantapim, exPanprommin, Dutrudi, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Sixteen EST-linked microsatellite markers in Gunther's walking catfish, Clarias macrocephalus", MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1300-1302
2007 exดุจฤดี ปานพรหมมินทร, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of expressed sequence tags from liver and muscle tissues of walking catfish, Clarias macrocephalus", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 461-468