การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year National Conference 1
2009 exWirasak Smitthipong, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChworos, Arkadiusz, exTirrell, Matthew, "อันตรกิริยาผันกลับได้และเฉพาะเจาะจงของพอลิเมอร์คอลลอยด์ที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009