การชักนำการสร้างสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางทองและรางนากเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร