ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไม้ผล

Publish Year International Conference 1
2009 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Effect of Increasing Soil Pores by Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash.)in Highland Fruits Plantation", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของแฝกที่มีต่อการไถพรวนดินระดับลึกและการเจริญเติบโตในแปลงพลับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย