บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial point pattern analysis of household settlements in Lam Phra Phloeng sub-basin, Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province", FORTROPII International Conference : Tropical Forestry Change in a Changing World , 17 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย