การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อพืชที่ได้จากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ