การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการทดสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp.