ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2004 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาพร พันจี, "ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืช II ผลต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2004, หน้า 257-267
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "Allelochemical Potential from Cyannobacteria as Herbicide", The 45th Conference of Weed Science Society of Japan [The University of Tsukuba Japan], 4 - 5 เมษายน 2006, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 6
2008 exพุฒิตา พันจี, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดและสารที่ปลดปล่อยจากไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema varium TISTR 8277 ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาพร พันจี, exนางสาวกัญญพิสุทธิ์ ไชยชลอ, "ผลของความเป็นกรด-ด่างของอาหารเลี้ยงต่อการเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ Hapalosiphon sp. ", การประชุมวิชาการ “สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2”, 23 - 25 มีนาคม 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าของเมล็ดพืชบางชนิด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในระบบแสงสอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2003 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาพร พันจี, "ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืช I. ผลต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", การประชุมวิชาการ “สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20 - 21 มีนาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืช I. ผลต่อการงอกและระยะต้นกล้าของพืช", สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20 - 21 มีนาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย