ความแปรปรวนของดินและการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราตามระบบการเกษตรแบบแม่นยำ