การจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exกฤษณัส สุรกิตย์, exPeter R. Hawkins, exNimal Chandrrasena, "Deeision Support Tools for Water Resources Management: A Case Study of Bung Boraphet Wetland, Thailand.", Journal of Development in Sustainable Agriculture, มีนาคม 2007, หน้า 17-26
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exกฤษณัส สุรกิตย์, "แบบจำลองสมดุลน้ำรายวันเพื่อการบริหารจัดการน้ำของบึงบอระเพ็ด", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 29-37
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน", ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, 3 - 5 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exกฤษณัส สุรกิตย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exสาวิตรี นาคหอม, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครี้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย