พารามิเตอร์การออกแบบปฏิกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงไดเมธิลอีเทอร์เป็นพลังงานทดแทน