การสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์ (DME) โดยตรงบนตัวเร่งปฏิกิริยาทวิภาค

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนภร สินธพอาชากุล, "การปรับปรุงตัวรองรับ HZSM-5 ด้วย ZnO ของตัวเร่งปฏิกิริยาทวิภาคเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ DME โดยตรงจากก๊าซสังเคราะห์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย