การพัฒนาถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบไหลขึ้นเพื่อบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ (เริ่มปี 2550)

Publish Year International Journal 2
2011 exChamaiporn Sukthamruksa, exkullaya Saricheewin, exVatuga Intaraprasong, exPornpimol Yimhoy, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Anammox Bacteria in the Enrichment Culture on Sand and Granular Activated Carbon", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1150-1157
2009 exNoophan, P, exPaopuree, P, exKanlayaras, K, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exTechkarnjanaruk, S, "Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, Thailand", EnvironmentAsia , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 30-35
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "DEPOSITION OF ANAMMOX BACTERIA TO SURFACES OF DIFFERENT MATERIALS", 7 th Intermational Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2010, อื่นๆ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2011 exนิติรัตน์ สาสุข , inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "จลศาสตร์ของการบำบัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการออกซิเดชันแอมโมเนียมในสภาพไร้อากาศ (อนามอกซ์)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exธนฉัตร ชิตโสภณดิลก , inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของคาร์บอนอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการ อนามอกซ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "วิเคราะห์การเกาะตัวของเชื้ออนาม๊อกซ์บนตัวกลางต่างๆ โดยทฤษฎี DLVO", 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนของเชื้ออนาม็อกซ์ในถังปฏิกิริยาแบบซีเควนซิ่งแบตซ์ไบโอฟิล์มโดยใช้ตัวกลางชนิดต่าง ๆ", 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ชัยนาท ประเทศไทย