การสร้างแบบและการจำลองปฏิกรณ์สำหรับการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันไซโคลเฮกเซนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, " Gas-Liquid Reactor Analysis: Mixing Cell Models ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 ตุลาคม 2009 - 27 ตุลาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย