พารามิเตอร์การออกแบบปฏิกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงไดเมธิลอีเทอร์เป็นพลังงานทดแทน (ต่อเนื่องจากลำดับที่ 13 ในรายการโครงการวิจัยย่อย โดยเป็นการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการเนื่องจากเกษียนอายุ)