การสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์ (DME) โดยตรงบนตัวเร่งปฏิกิริยาทวิภาค