การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ระบบสำหรับพีซีคลัสเตอร์

Publish Year International Journal 1
2007 exThanapol Rojanapanpat, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Implementation of a Framework for .NET-based UtilityComputing Infrastructure", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 394-405