การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year National Journal 3
2008 exเพชรรัตน์ จันทรทิณ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตสาร plumbagin จากเซลล์เพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 191-200
2006 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเชื่อมสาร plumbagin จากเจตมูลเพลิงแดงกับ carrier protein เพื่อการผลิตแอนติบอดี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (2) : 145-153 (2549), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 145-153
2006 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับเพาะเลี้ยง hairy root ของเจตมูลเพลิงแดงเพื่อผลิตสารพลัมบากิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (3) : 249-256, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 249-256