การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน

Publish Year National Conference 1
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางพูลศิริ ชูชีพ, "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชยนพื้นที่สูงกับระบบนิเวศเกษตร", การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ", 13 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย