การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน