การพัฒนาโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติและการสืบค้นข้อมูลของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ