การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต