องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ