การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Publish Year International Journal 2
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "DNA Sequence Identification by Statistics-Based Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence, ปีที่ 3614, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 1041-1050
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Intelligent Data Recognition of DNA Sequences Using Statistical Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence, ปีที่ 3776, ฉบับที่ -, กันยายน 2005, หน้า 630-635
Publish Year National Journal 1
2000 inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "แนะนำ Bio-Mirror ของฐานข้อมูลชีวภาพของเครือข่ายนักวิจัยภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก", NECTEC Technical Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม - ตุลาคม 2000, หน้า 119-126
Publish Year International Conference 4
2007 exRapepun Piriyakul, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Features selection analysis for pattern classification", Asia-Pacific Conference on Communications, 2007. APCC 2007. , 18 - 20 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exJitimon Kienduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, "Models for Discovering Signature Patterns in DNA Sequences", IASTED International Conference on Biomedical Engineering(BioMED2005), 1 มกราคม 2005, Innsbruck สาธารณรัฐออสเตรีย
2002 exJitimon Keinduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Improving DNA Sequence Matching Algorithms Using a Frequency-Based And Parallel Model", International Conference on Bioinformatics(InCOB2002) , 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 exJitimon Keinduangjun, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Algorithms for DNA Sequence Matching", The National Computer Science and Engineering Conference(NCSEC200), 20 - 22 สิงหาคม 2001, Penang มาเลเซีย