การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการใช้น้ำบาดาลในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์