การพัฒนาวิธีการประเมินลักษณะเรือนพุ่มและการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มยางพาราอย่างรวดเร็ว