สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2007 exPisamai Chantuma, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhillipe Thaler, exEric Gohet, "Increase in Carbohydrate Status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis by Double-cut Alternative Tapping System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 442-450
2006 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Sucrose and Metabolism Distribution Patterns in the Latex of Three Hevea brasiliensis Clones: Effects of Tapping and Stimulation on a Trunk Scale", J Rubber Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน 2006, หน้า 115-131
2006 inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPisamai Chantuma, "Distribution Patterns of Latex Sucrose Content and ConcurrentMetabolic Activity at the Trunk Level with Different TappingSystems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 634-642
2006 exSilpi, U, exThaler, P, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exLacointe, A, exChantuma, A, exAdam, B, exGohet, E, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exAmeglio, T, "Effect of tapping activity on the dynamics of radial growth of Hevea brasiliensis trees", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1579-1587
2004 exKrissada Sangsing, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exEric Gohet, exP Thaler, exHerve Cochard, "Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", Trees : Structure and Function, ปีที่ 18, กันยายน 2004, หน้า 109-114
Publish Year National Journal 1
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Photosynthetic capacity and effect of drought on leaf gas exchange in two rubber (Hevea brasiliensis) clones.", Kasetsart Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2004, หน้า 111-122
Publish Year International Conference 3
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Spatial distribution of sucrose and metabolic activity in the laticiferous tissue of three Hevea brasiliensis clones", IRRDB Conference “NR Industry: Responding to Globalization”, 7 - 8 กันยายน 2004
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbon and Plant Water Status in Relation to Water Stress of Rubber", IRRDB Conference “NR Industry: Responding to Globalization”, 7 - 8 กันยายน 2004
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbon Balance of Rubber Plantations.", IRRDB Special Meeting of plant Physiologists on Carbon Sequestration., 14 - 15 ตุลาคม 2003
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbohydrate status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis", KU Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Distribution Pattern of Latex Sucrose Content and Concurrent Metabolic Activity at the Trunk Level on Different Tapping Systems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis.", KU conference, 2 กุมภาพันธ์ 2005