ลักษณะรูปร่าง และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์

Publish Year International Journal 4
2009 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exนาย ธนากร ทวยเศรฐ, "Morphology, cytochemistry and ultra-structure of blood cells in large Indian civet Viverra zibetha (Carnivora, Viverridae)", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2009, หน้า 419-426
2007 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exดารกา ทองไทยนันท์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exสมมาตร อิทธิรัตน์, "Hematology, cytochemistry and ulatrastructure of blood cells in common palm civets (Paradoxurus hermaphroditus)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 705-716
2007 exPrihirunkit, K, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exApibal, S, exนวลอนงค์ นาคคง, "Hematology, cytochemistry and ultrastructure of blood cells in fishing cat (Felis viverrina)", JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 163-168
2007 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exดารกา ทองไทยนันท์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exสมมาศ อิฐรัตน์, "Hematology, Cytochemistry and Ultrastructure of Blood Cells in Common Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 705-716
Publish Year National Journal 2
2007 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exสุนทรี อภิบาล, exNual-Anong Karkkong, "Hematology, morphology, cytochemistry and ultrastructure of blood cells in Fishing cat (Felis viverriana)", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 103-104
2007 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exณัฒวุฒน์ คณาติยานนท์, "Comparative hematology and morphology of blood cells in Great argus (Argusianus argus) and Grey peacock pheasant (Polypletron bicalcaratum).", Journal of Microscopy Society of Thailand., ปีที่ 21, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 62-68
Publish Year International Conference 1
2005 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Hematology Cytochemistry and Ultrastructure of blood Cells in Sun Bear [Ursus malayanus]", 5th ASEAN Microscopy Sonference in Conjunction with the 5th Annual Sciencetific Conference of the Philippines [Pasic Philippines], 24 พฤศจิกายน 2005, Pasic สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exNual-Anong Karkkong, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, exNattavute Kanatiyanon, "Comparative hematology and morphology of blood cells in Great Argus (Argusianus argus) and Grey peacock pheasant (Polyplectron bicalcaratum)", 24th Annual Conference The Microscopy Society of Thailand, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exสุนทรี อภิบาล, exNual-Anong Karkkong, "Hematology, morphology, cytochemistry and ultrastructure of blood cells in Fishing cat (Felis viverriana)", 24th Annual Conference The Microscopy Society of Thailand, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย