โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2012 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒)", วารสารโคนม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 66-72
2012 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม", วารสารโคนม, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 58-62