การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 15
2010 exD. ATHINUWAT, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exT. J. Burr, "A flgB mutation in Xanthomonas axonopodis pv. glycines confers reduced bacterial pustule disease of soybean", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2010, หน้า S8
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exAthinuwat, D, exBurr, TJ, "Induced expression of pathogenesis-related protein genes in soybean is associated with avrXg1 in Xanthomonas axonopodis pv. glycines Race 3", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 99, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า S104-S105
2009 exAthinuwat, D, exBurr, TJ, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Mutation of avrXg1 and flgC genes affect motility and virulence of Xanthomonas axonopodis pv. glycines", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 99, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า S5-S5
2009 exBuensanteai, N, exYuen, GY, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1275-1286
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Mixtures of bacterial antagonist strains enhanced biocontrol efficacy and reduce fungicide use of green soybean production. ", Proc. of World Soybean Research Conference VIII, สิงหาคม 2009
2008 exAthinuwat, D, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exBurr, TJ, "Avirulence genes from Xanthomonas axonopodis pv. glycines causes specific genotype in soybean", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า S15-S15
2008 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exBuensanteai, N, "Bacillus amytoliquefaciens KPS46 produces indole-3-acetic acid in culture medium and its effect on growth promotion via increased proteome expression and indole-3-acetic acid content in soybean plant", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า S127-S127
2008 exBuensanteai, N, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exYuen, GY, "Changes in soybean proteome associated with growth promotion by seed treatment with Bacillus amyloliquefaciens KPS46", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า S28-S28
2008 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Enhanced Biolcontrol by Bacterial Antagonist Mixtures Against Bacterial Pustule Disease of Soybean", Journal of plant Pathology, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 90, สิงหาคม 2008
2008 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Seed and Soil Treatment with Bacterial Antagonists in Suppressing Sclerotium Root Rot of Soybean", Journal of Plant Pathology, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 90, สิงหาคม 2008
2008 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exณัฐธิญา เบือนสันเที๊ยะ, "The Biocontrol Bacterium Bacillus amyloliquefaciens KPS46 Produces Auxin, Surfactin and Extracellular Proteins for Enhanced Growth of Soybean Plant. ", Thai Journal of Agricultural Sciences. , เมษายน 2008
2008 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exBuensanteai, N., "Bacillus amyloliquefaciens induced systemic resistance against bacterial pustule pathogen with increased phenols, phenylalanine ammonia lyase, peroxidases and 1,3-?-glucanases in soybean plants", Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 321-330
2008 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShaffer, B.T, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exLoper, J.E, "Role of rpfF in virulence and exoenzyme production of Xanthomonas axonopodis pv. glycines, the causal agent of bacterial pustule of soybean", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 1252-1260
2008 exNatthiya Buensanteai, exDusit Athinuwat, exTiyakhon Chatnaparat, exGary Y. Yuen, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Extracellular Proteome of Bacillus amyloliquefaciens KPS46 and Its Effect on Enhanced Growth Promotion and Induced Resistance Against Bacterial Pustule on Soybean Plant", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 13-26
2006 exKaewnum, S, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exBurr, TJ, "A pectate lyase homolog, xagP, in Xanthomonas axonopodis pv. glycines is associated with hypersensitive response induction on tobacco", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 96, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2006, หน้า 1230-1236
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Potential of Bacillus amyloliquefaciens KPS46 formula for disease control of green soybean", Proc. of World Soybean Research Conference VIII, 10 - 15 สิงหาคม 2009
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โปรตีนที่ควบคุมโดยยีน rpfF ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนบนถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 15 - 17 สิงหาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "บทบาทของยีนที่เกี่ยวข้องกับแฟลกเจลลาและพิไลของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการเคลื่อนที่ สร้างไบโอฟิล์ม และความรุนแรงโรคใบจุดนูนบนถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 15 - 17 สิงหาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพบยีน luxR Homolog ในเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ที่ช่วยในการก่อให้เกิดโรคกับถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 15 - 18 สิงหาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย