โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2006 exS. Tangmitcharoena, exT. Takaso, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exJ.N. Owens, "Insect biodiversity in flowering teak (Tectona grandis L.f.) canopies: Comparison of wild and plantation stands", Forest ecology and management, ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 99-107
2006 exTangmitcharoen S., exTakaso T., exSiripatanadilox S., inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exOwens J.N., "Behavior of major insect pollinators of teak (Tectona grandis L. f.): A comparison of clonal seed orchard versus wild trees", Forest Ecology and Management , ปีที่ 222, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 67-74
Publish Year National Journal 3
2011 exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 1-14
2007 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ปิ่นกุล, "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, สิงหาคม 2007, หน้า 12-27
2007 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กบรเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว", Technical Paper of Forest Biology , ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 15-30