การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหมและสมบัติทางกายภาพ

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSchacher L., exSinoimeri A., exAdolphe D.C., "Influence of silk/cotton blend proportion and blending techniques on the tactile feeling of knitted fabrics.", Res. J.of Text. Apparel., ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 71-79