ผลของสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกที่มีต่อการแสดงออกของโรคจากท่อนพันธุ์อ้อย