การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (กรณีศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี )

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Achievements in Cost Reduction and Efficient Operation of the Thai Sugarcane Supply Chain via Optimization Modeling", The ISSAAS International Congress 2008, 24 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย