การประเมินผลผลิตและคัดเลือกพันธุ์อ้อยเฉพาะเขตสภาพแวดล้อมภาคกลางตอนบน