การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.รงรอง หอมหวล, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, exน.ส.รัตนา เอการัมย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย