กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซินเธทในเซลล์ของสายพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์ ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2007 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกและกลไกทางชีวเคมีของพันธุ์อ้อยต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย