การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Publish Year National Conference 5
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบระยะสุกแก่ของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนพื้นที่ปลูกอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของลักษณะซีซีเอส ในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2000 และ 2001", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนบน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แพทโคเอฟฟิเชียนท์ของลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-12", Kasetsart University, 2010