การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 3
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-129", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-25", Kasetsart University, 2010